KLGlobal Procure ment e.K., 48157 Münster, An den Speichern 4A

I. Algemeen 1. De volgende voorwaarden gelden voor onze leveringen en diensten, waaronder ook informatie en zoekopdrachten. De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing als en voor zover we ze uitdrukkelijk schriftelijk erkennen. 2. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen die afwijken van of een aanvulling zijn op onze voorwaarden en/of orderbevestiging vereisen toestemming van KL Global. Alleen het management van ons bedrijf heeft deze speciale bevoegdheden. Ander personeel heeft geen bevoegdheid om afwijkende of aanvullende overeenkomsten te sluiten of bijzondere voorwaarden te verlenen. 3. Gegevens van onze klanten worden door ons opgeslagen en verwerkt via de computer, voor zover dit nodig is voor de juiste verwerking van de zakelijke relatie.

II. Informatie, advies Informatie en advies over onze producten zijn gebaseerd op onze ervaring tot nu toe. De waarden die hieraan worden gegeven, met name kwaliteitsgegevens, zijn gemiddelde waarden. We kunnen niet de verplichting op ons nemen om ons strikt aan de waarden en mogelijke toepassingen te houden. Artikel XI van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op elke aansprakelijkheid.

III. Aanbod en contractsluiting, monsters 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een levering of contract komt alleen tot stand wanneer we de bestelling van de klant schriftelijk is bevestigd of de goederen hebben geleverd. 2. Monsters zijn niet-bindende zichtmodellen. In het geval van een aankoop volgens een model worden eventuele afwijkingen voorbehouden, die gebruikelijk zijn in de industrie of binnen het toepassingsgebied van de normale productie vallen. Bij de levering van monsters worden de kenmerken van het monster niet bindend beschouwd, tenzij in de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld. 3. Monsters moeten uiterlijk binnen 4 weken in goede staat aan ons worden geretourneerd. Indien niet geretourneerd binnen deze periode, houden wij het recht voor om de aankoopprijs voor de monsters te berekenen. 4. Alle informatie over onze producten, met name de illustraties, tekeningen, gewicht, afmetingen in onze aanbiedingen en publicaties, zijn geschatte gemiddelde waarden. Het zijn geen gegarandeerde eigenschappen, maar beschrijvingen of kenmerken van de goederen. Tenzij in de orderbevestiging uitdrukkelijk grenswaarden voor toegestane afwijkingen zijn vermeld en als zodanig zijn aangewezen, zijn afwijkingen van de industriestandaard (fabriekstoleranties) in ieder geval toegestaan.

IV. Prijzen 1. De prijzen, geldig op de dag van levering, volgens onze prijslijst zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen of een aanbieding is gedaan die afwijkt van deze prijslijst.

2. Alle prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW, die de klant moet betalen boven op het overeengekomen bedrag. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de afnemer de extra vrachtkosten, speciale verpakkingskosten, bijkomende vergoedingen, heffingen en douanerechten. In het geval van raamcontracten, afroepcontracten of speciaal opgestelde aanbiedingen zijn deze voor rekening van KL Global, tenzij de diensten afzonderlijk worden aangeboden en vermeld staan ​​in de opdrachtbevestiging.

V. Levering 1. Leveringstermijnen (data) beginnen op de datum van onze orderbevestiging, maar niet voordat alle details van de bestelling duidelijk zijn en de nodige certificaten zijn verstrekt. Wanneer de goederen buiten onze schuld niet op tijd kunnen worden verzonden, wordt toch geacht dat de termijnen zijn nageleefd. 2. In het geval van deadlines en data die niet uitdrukkelijk zijn aangegeven in de orderbevestiging, kan de klant ons een redelijke termijn stellen voor levering / service, twee weken na het verstrijken hiervan. Wij zijn pas in gebreke als deze respijtperiode is verstreken. 3. Termijnen en data worden verlengd met de periode waarin de klant zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt. In het geval van vertraging door ons of de onmogelijkheid – om welke reden dan ook – zijn wij alleen aansprakelijk voor schadeclaims van welke aard dan ook in overeenstemming met artikel XI van deze voorwaarden. 4. Zelf bezorgen is voorbehouden. 5. Gevallen van overmacht en andere gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben en die de levering/prestaties voor ons moeilijk of onmogelijk maken, zoals bv. operationele verstoringen (bv. brand-, machine- of walsbreuk, gebrek aan grondstoffen of energie), transportvertragingen, stakingen, officiële aangelegenheden en niet-levering, onjuiste of vertraagde levering door onze leveranciers, ontdoen ons van de betreffende verplichtingen van het desbetreffende contract. Indien de klant de vertraging niet te verwijten is, kan deze na voorafgaande communicatie, zich middels een schriftelijke verklaring terugtrekken, voor zover deze door ons nog niet geheel is uitgevoerd. 6. Wij hebben het recht om deelleveringen te doen als dit redelijk is voor de klant.

VI. Verzending, overdracht van risico, verzendkosten 1. Verzending en transport zijn altijd voor risico van de klant. Het risico gaat naar de klant, zelfs in het geval van gedeeltelijke leveringen, zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of de fabriek heeft verlaten voor verzending naar ons magazijn of voor levering af fabriek. 2. Indien de verzending van de levering door toedoen van de klant wordt vertraagd, vindt de overdracht van risico’s plaats naar de klant met het bericht van gereedheid voor verzending. De opslagkosten na overdracht van het risico komen voor rekening van de klant. 3. De verzendkosten komen voor rekening van de klant vanaf fabriek.

VII. Frame- en oproeporders 1. Raam- en afroep opdrachten verplichten de klant om de totale hoeveelheid af te nemen waarop de raam / afroepopdracht is gebaseerd. 2. Tenzij uit het contract specifieke afroepdata voortvloeien, moet het volledige bedrag van de raamopdracht / afroepopdracht binnen 12 maanden worden voldaan. Indien de klant de afroepdata niet haalt, zijn wij gerechtigd de bestelling vier weken na schriftelijke mededeling volledig te leveren en te factureren onder verwijzing naar de gevolgen van het niet afnemen. Onze rechten door de vertraging van de klant blijven onaangetast.

VIII. Betaling 1. Betalingen moeten in euro’s worden gedaan en moeten vrij van verzend- en onkosten worden betaald. 2. Betalingen moeten plaatsvinden binnen 21 dagen, vanaf de factuurdatum. Afzonderlijke betalingsvoorwaarden en kortingsovereenkomsten worden schriftelijk kenbaar gemaakt door middel van een orderbevestiging, tenzij er vaste contracten of aanbiedingen zijn bevestigd door KL Global. 3. Als betalingstermijnen worden overschreden, hebben wij het recht om rente in rekening te brengen die gelijk is aan de respectieve banktarieven voor rekening-courantkredieten, maar ten minste 3% boven de rente voor herfinancieringstransacties op langere termijn van de Europese Centrale Bank (LRG-rente). Elk deel van de overeenkomst heeft het recht om een ander belangnadeel te bewijzen. Claims in geval van wanbetaling blijven onaangetast. 4. Het achterhouden van betalingen als gevolg van verrekening of tegen-vordingen van de klant is alleen toegestaan als deze tegenvorderingen onbetwist of wettelijk zijn vastgesteld. 5. Al onze vorderingen, met inbegrip van die voortvloeien uit andere contracten met de klant , zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van vertraagde betaling, surseance van de betaling door de klant , of als we kennis nemen van andere omstandigheden die gerechtvaardigd zijn en aanleiding geven tot aanzienlijke twijfels over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant. Dit geldt ook als deze omstandigheden bij de klant al bestonden bij het sluiten van het contract, maar niet bij ons bekend waren of moesten zijn. In alle genoemde gevallen hebben wij ook het recht om openstaande leveringen alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling en, indien de vooruitbetaling of zekerheid niet binnen twee weken wordt voldaan, om de overeenkomst te herroepen zonder een nieuwe termijn te vast te stellen.

IX. Eigendomsvoorbehoud 1. Alle geleverde en nog af te leveren goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs voor al deze goederen is voldaan. Dit geldt ook wanneer betalingen worden gedaan op speciaal daarvoor aangewezen vorderingen. 2. De behandeling en verwerking van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, volgen voor KL Global § 950 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), zonder enige verplichting voor ons. De verwerkte goederen worden beschouwd als gereserveerde goederen in de zin van lid 1. In geval van verwerking, combinatie en vermenging van de goederen, hebben wij recht op mede-eigendom van het nieuwe product. Dit in de verhouding van de factuurwaarde van de geleverde goederen en de overig gebruikte goederen. Vervalt ons eigendom door combinatie of vermenging dan zal de klant de eigendomsrechten van het nieuwe product overdragen in de verhouding tot de factuurwaarde van de geleverde goederen. Het hierdoor ontstane mede-eigendomsrecht geldt als gereserveerde goederen in de zin van lid 1. 3. De klant is slechts gerechtigd de voorbehouden goederen door te verkopen, te bewerken of te combineren of op andere wijze toe te passen vanuit het kader van een goede bedrijfsvoering en zolang hij niet in gebreke is in een andere vorm. Overige bewerkingen zijn niet toegestaan. Wij dienen onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van elke inbeslagname of andere toegang tot de voorbehouden goederen door een derde partij. Alle interventiekosten zijn voor rekening van de klant voor zover deze niet kunnen worden verhaald op de derde partij (tegenstander van de bezwaarprocedure) en de derde partij terecht een bezwaarprocedure is aangespannen. Indien de klant de koopprijs aan zijn klant doorschuift, behoudt hij zich ten opzichte van de klant het eigendom van de voorbehouden goederen voor, onder dezelfde voorwaarden als die waaronder wij ons bij de levering van de voorbehouden goederen het eigendom hebben voorbehouden; de klant is echter niet verplicht het eigendomsrecht op zijn klant te behouden, als die pas in de toekomst ontstaat. Anders is de klant niet bevoegd om door te verkopen. 4. De vorderingen van de klant die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen worden hierbij aan ons overgedragen. Zij hebben dezelfde omvang van zekerheid als de gereserveerde goederen. De klant heeft alleen het recht en de bevoegdheid om de goederen door te verkopen als gewaarborgd is dat de vorderingen waarop hij recht heeft aan ons zijn overgedragen. 5. Indien de voorbehouden goederen door de klant samen met andere, niet door ons geleverde goederen tegen een totale prijs worden verkocht, wordt de vordering uit de verkoop toegerekend aan het bedrag van de factuurwaarde van de door ons verkochte voorbehouden goederen. 6. Indien de toegewezen vordering in een rekening-courant is opgenomen, draagt de klant ons hierbij een deel van het saldo over dat overeenkomt met het bedrag van deze vordering, inclusief het eindsaldo van de rekening-courant. 7. De klant is bevoegd om de aan ons toegewezen vorderingen te innen totdat wij deze machtiging herroepen. Wij hebben het recht om deze machtiging in te trekken als de klant zijn betalingsverplichtingen, die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons niet naar behoren nakomt of als wij kennis krijgen van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk kunnen verminderen. Indien aan de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht is voldaan, moet de klant ons op ons verzoek onmiddellijk in kennis stellen van de toegewezen vorderingen en hun debiteuren, ons alle voor de inning van de vorderingen noodzakelijke informatie verstrekken, ons de relevante documenten overhandigen en de debiteur op de hoogte brengen van de cessie. Wij hebben ook het recht om zelf de overdracht aan de schuldenaar te melden. 8. Indien de waarde (bij vorderingen de nominale waarde, bij roerende zaken de geschatte waarde) van de voor ons bestaande zekerheden in totaal meer dan 50 % hoger is dan de gedekte vorderingen, zijn wij verplicht om op verzoek van de klant zekerheden naar eigen goeddunken in vrij te geven. 9. Indien wij het eigendomsvoorbehoud inroepen, geldt dit alleen als een terugtrekking uit de overeenkomst indien wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Het recht van de klant om de voorbehouden goederen te bezitten vervalt indien hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst niet nakomt.

X. Garantie en meldingsplicht 1. De klant is verplicht de geleverde goederen – ook als er eerder monsters of monsters zijn verzonden – onmiddellijk na aankomst bij de klant zorgvuldig te onderzoeken op volledigheid en juistheid. De levering wordt geacht te zijn goedgekeurd als er niet binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming schriftelijk, per telex of fax een kennisgeving van het gebrek is ontvangen. Na gebruik of verwerking van de geleverde goederen is elke klacht uitgesloten. 2. Transportschade moet aan de expediteur worden gemeld; de meldingsverplichtingen van de Algemene Duitse Expeditievoorwaarden zijn in dit verband van toepassing. 3. in geval van een gerechtvaardigde melding van gebreken zullen wij naar eigen goeddunken garantie bieden door het verhelpen van het gebrek of vervanging van de geleverde goederen; in dit geval dragen wij de kosten voor het verhelpen van het gebrek. Indien de herstel- of vervangende levering mislukt, kan de klant een vermindering van de koopprijs of ontbinding van de overeenkomst eisen. 4. Wij zijn alleen aansprakelijk voor overige schadeclaims waarop de klant recht heeft op grond van of in verband met gebreken of het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen van de geleverde goederen, ongeacht de rechtsgrond, als wij in gebreke blijven. Artikel XI is van toepassing. Deze bepaling is echter niet van toepassing op schadeclaims wegens gevolgschade door het ontbreken van een gegarandeerde kwaliteit, indien de gegarandeerde kwaliteit bedoeld is om de klant te beschermen tegen het risico van dergelijke schade; ook in dit geval zijn wij alleen aansprakelijk voor de typische en voorzienbare schade. 5. Bij afwijkingen in de industriestandaard (bv technisch onvermijdelijke afwijkingen in de kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, uitrusting of ontwerp) van de geleverde goederen uit de orderbevestiging is geen sprake van een gebrek. Voor goederen die als gederubriceerd of gebruikt materiaal worden verkocht, heeft de koper geen recht op vorderingen wegens gebreken.

XI. Beperking van de aansprakelijkheid 1. ongeacht de wettelijke gronden, met inbegrip van vertraging, gebrekkige levering (met uitzondering van artikel X, punt 4), positieve contractbreuk, schending van verplichtingen tijdens contractonderhandelingen en adviesverplichtingen, onrechtmatige daad, product aansprakelijkheid (met uitzondering van enige aansprakelijkheid krachtens de Productaansprakelijkheidswet), zijn wij alleen aansprakelijk in geval van beperkte nalatigheid in geval van schending van essentiële verplichtingen die het doel van het contract in gevaar brengen en alleen voor de typische en voorzienbare schade. 2. In geval van aansprakelijkheid als gevolg van grove nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk voor de typische en voorzienbare schade. 3. Alle vorderingen tot schadevergoeding tegen ons, ongeacht de rechtsgrond, verjaren uiterlijk één jaar na de overdracht van het risico aan de klant, indien wij met beperkte nalatigheid hebben gehandeld. In geval van grove nalatigheid bedraagt de verjaringstermijn 3 jaar. Eventuele kortere wettelijke verjaringstermijnen hebben voorrang. De aansprakelijkheidsregels volgens paragraaf 1, 2 en 3 gelden ook ten gunste van onze medewerkers.

XII. Productie volgens de instructies van de klant 1. In het geval van productie volgens de tekeningen, monsters of andere instructies van de klant, nemen wij geen garantie of aansprakelijkheid op ons voor de functionaliteit van het product en voor andere gebreken, voor zover deze omstandigheden gebaseerd zijn op de instructies van de klant. 2. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, ook op grond van productaansprakelijkheid, tenzij wij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. De klant garandeert ons dat de vervaardiging en levering van de volgens zijn instructies geproduceerde goederen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten van derden. Indien industriële eigendomsrechten tegen ons worden ingeroepen, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken na de klant te hebben gehoord, zonder enig juridisch onderzoek naar de mogelijke aanspraken van derden, tenzij de derde partij de aanspraak op de industriële eigendomsrechten binnen 8 dagen intrekt door middel van een schriftelijke verklaring aan ons. De klant zal onze geleden schade vergoeden. In geval van terugtrekking worden de tot dan toe door ons verrichte werkzaamheden vergoed. 3. Verdere rechten blijven onverlet volgens de wettelijke voorschriften 4. De door ons vervaardigde mallen, gereedschappen en constructiedocumenten voor de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend ons eigendom. De klant heeft geen recht op enige vordering in dit verband, ook niet als hij bijdraagt aan de kosten voor de productie van mallen, gereedschappen en ontwerpdocumenten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

XIII. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie en toepasselijk recht 1. Plaats van uitvoering voor onze leveringen is Münster. 2. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is naar eigen goeddunken onze statutaire zetel of de statutaire zetel van de klant, voor acties van de klant uitsluitend onze statutaire zetel. Wettelijke voorschriften inzake exclusieve bevoegdheden blijven onaangetast. 3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle juridische betrekkingen tussen ons en de klant. Het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) en alle andere intergouvernementele verdragen, zelfs na hun omzetting in duits recht, zijn niet van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden – januari 2016